جمعه 20 دی‌ماه سال 1387

ک‍‍ان‍ون‌ روزن‍‍ام‍ه‌ ن‍گ‍‍ار‌ان‌ ‌اص‍ول‍گ‍ر‌ا‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ک‍رم‍‍ان‌ ب‍‍اص‍دورب‍ی‍‍ان‍ی‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ض‍م‍ن‌ م‍ح‍ک‍وم‌ س‍‍اخ‍ت‍ن‌ رژی‍م‌ ص‍‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍‍ی‌ ‌از م‍ردم‌ ب‍‍ی‌ دف‍‍ا‌ع‌ ‌غ‍زه‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍رد.

در‌ای‍ن‌ ب‍ی‍‍ان‍ی‍ه‌ ‌آم‍ده‌  است : ‌ام‍روز س‍ک‍وت‌ در م‍ق‍‍اب‍ل‌ ج‍ن‍‍ای‍‍ات‌ رژی‍م‌ ص‍‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍‍ی‌ در ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ب‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ر‌ه‍ی‍چ‌ ‌ان‍س‍‍ان‌ ‌آز‌اده‌ و م‍وح‍د‌ی‌ پ‍س‍ن‍دی‍ده‌ ن‍ی‍س‍ت‌ .

‌غ‍زه‌ درت‍ک‍ر‌ار ت‍‍اری‍خ‌ ک‍رب‍لای‍‍ی‌ ش‍د و ب‍‍ا ت‍ق‍دی‍م‌ ص‍د‌ه‍‍ا ش‍‍ه‍ی‍د و ‌ه‍ز‌ار‌ان‌ م‍ج‍روح‌ ،پ‍ی‍‍ام‌ رس‍‍ان‌ و ح‍‍ام‍‍ی‌ م‍‍ی‌ طل‍ب‍د.

ک‍ج‍‍ای‍ن‍د پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ ص‍ل‍ح‌ ن‍وب‍ل‌ ک‍ه‌ ‌از م‍ظل‍وم‍ی‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و زن‍‍ان‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‍‍ی‌ دف‍‍ا‌ع‌ ک‍ن‍ن‍د؟ ک‍ج‍‍ای‍ن‍د م‍د‌ع‍ی‍‍ان‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر ک‍ه‌ ‌از ق‍ت‍ل‌ و ک‍ش‍ت‍‍ار ‌ان‍س‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍ی‍گ‍ن‍‍اه‌ خ‍ون‍ش‍‍ان‌ ب‍ه‌ ج‍وش‌ ‌آم‍ده‌ و ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌اح‍ق‍‍اق‌ ح‍ق‌ ب‍ش‍ری‍ت‌ و‌اک‍ن‍ش‍‍ی‌ ن‍ش‍‍ان‌ د‌ه‍ن‍د؟
ک‍ج‍‍ای‍ن‍د س‍‍ه‍م‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‍‍ی‌ ک‍ه‌ درب‍ح‍ر‌ان‌ ‌ه‍‍ا س‍ر ب‍ه‌ گ‍ری‍ب‍‍ان‌ ب‍رده‌ و خ‍‍ام‍وش‌ م‍‍ی‌ ش‍ون‍د؟ در پ‍‍ای‍‍ان‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ی‍‍ان‍ی‍ه‌ ‌آم‍ده‌ ‌اس‍ت‌ : ب‍‍از ‌ه‍م‌ ت‍ک‍ر‌ار ‌ع‍‍اش‍ور‌ا. م‍گ‍ر دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ ن‍م‍‍ی‌ د‌ان‍ن‍د م‍‍ا ز‌اده‌ ‌ی‌ ک‍رب‍لا و ف‍رزن‍د ‌ع‍‍اش‍ور‌ای‍ی‍م‌ م‍‍ی‌ ‌ای‍س‍ت‍ی‍م‌ ، م‍‍ی‌ خ‍روش‍ی‍م‌ و ذل‍ت‌ ر‌ا ن‍م‍‍ی‌ پ‍ذی‍ری‍م‌ .